Ministry of Social Development Gandaki Province Volunteer Recruitment

प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश विकास स्वयंसेवक सेवाका निम्न बमोजिम रिक्त रहेका सेवा क्षेत्र र पदहरुमा स्वयंसेवकहरुको भर्ना गर्न पर्ने भएकोले मन्त्रालयको website (www.mosd.gandaki.gov.np) मा राखिएको प्रदेश विकास स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७५ को अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा रितपुर्वक दरखास्त फाराम भरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र (मिति २०७६/१२/०७ गते भित्र) मन्त्रालयको प्रशासन शाखामा दरखास्त पेश गर्नु हुन सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

उम्मेदवारको आवश्यक न्यनतम शैक्षिक योग्यता र संलग्न गर्नपर्ने कागजातहरु :

१. उम्मेदवारहरुको शैक्षिक योग्यता लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरेको सम्वन्धित सेवा/समुह/उपसमुहको लागि चाहिने न्युनतम शैक्षिक योग्यता वा तालिम आवश्यक पर्नेछ ।
२. स्वास्थ्य सेवाको हकमा सम्वन्धित व्यावसायिक परिषद्मा दर्ता भएको र म्याद समाप्त भएको भए नविकरण भएको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
३. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ।
४. दरखास्तको अन्तिम दिनसम्म उमेर १८ बर्ष पुरा भएको तर अधिकृत तहमा २१ बर्ष पुरा भएको ।
५. कुनै सार्वजनिक पदमा वहाल नरहेको ।
६. कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी नठहरेको ।
७. गण्डकी प्रदेशमा स्थायी बसोवास गरेको हुनु पर्नेछ ।
८. परिक्षाको किसिम : अन्तरवार्ता
९. अन्तरवार्ताको मिति यस मन्त्रालयको सूचना पार्टी र website (www.mosd.gandaki.gov.np) मा पछि प्रकाशन गरिनेछ । 

द्रितब्य:

१.  उम्मेदवारले जुन जिल्लामा स्वयंसेवक भै सेवा गर्न चाहेको हो सोही जिल्लाको लागि माग गरिएको पदमा आवेदन फाराम भर्नु पर्नेछ । सो कुरा आवेदन फाराम भर्दा नै खलाउन्‌ पर्नेछ ।
२. सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुलाई सेवा गर्न चाहेको जिल्ला भित्रका सम्वन्धित कार्यालयमा आवश्यकता अनुसार खटाइनेछ ।
३. दरखास्तको अन्तिम मितिसम्म थप पद रिक्त भै माग भै आएमा उल्लेखित संख्यामा थप हुन सक्नेछ । ।
४. निर्वाह भत्ता तथा अन्य सेवा सृविधा प्रदेश विकास स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७५ उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

थप जानकारीका लागि ९८४६१५६६६० र ९८४६२५०२२२ मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।


Post a Comment

Previous Post Next Post