आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी सुचना

नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गर्न आह्वान गरेको देहायका विज्ञापनहरूमा आवेदन दिने उम्मेदवारहरूमध्ये लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताको कुल प्राप्ताङृकको आधारमा योग्यताक्रमअनुसार देहायका उम्मेदवारहरूलाई निगमको पदपूर्ति समितिको बैठकले बढुवा नियुक्ति सिफारिस गरेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Nepal Airlines Corporation Internal Competitive Examination Result:
NA-Result1


NA-Result2

Also Read × +

Post a Comment

Previous Post Next Post