लोक सेवा आयोगको अत्यन्त जरुरी सुचना । - NELOMASI

Latest

Informative blog related to Nepal.

Home Ad

Post Top Ad

Sunday, July 21, 2019

लोक सेवा आयोगको अत्यन्त जरुरी सुचना ।

सुचना
लोक सेवा आयोग

लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षामा प्रश्नपत्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा नगरी आफूसाथ लगेमा वा प्रतिलिपि गरी सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने वा सोही प्रकारका अन्य काम कारवाही गरेमा प्रचलीत कानून बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचित गरीन्छ।


लोक सेवा आयोगको अत्यन्त  जरुरी सुचना पढ्नु होस् ।  
लोक सेवा आयोगको अत्यन्त  जरुरी सुचना ।

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad