Deusi and Bhailo are melodies that are sung during the Tihar Festival in Nepal. Deusi is sung by male, while Bhailo is generally sung by female. Kids and young people sing and dance with melodies as they go to many homes in their local area. These Deusi Bhailo group sings and dance and at the end, they are offered with cash & food. In return, these Deusi Bhailo group give blessings for high income and prosperity. 
ध्यौसुरे गीत

आहैभन मेरा भाइ हो ……… ध्यौसुरे
आहै, राम्ररी भन ………. ध्यौसुरे
श्वोर मिलाईकन ………. ध्यौसुरे
भन  भन ………. ध्यौसुरे
हे राम्ररी भन ………. ध्यौसुरे

औसीको रातमा ………. ध्यौसुरे
भाइ साथमा ………. ध्यौसुरे
झिलिमिली सारा ………. ध्यौसुरे
हे रातो माटो ………. ध्यौसुरे
चिप्लो बाटो ………. ध्यौसुरे
लड्दै पड्दै ………. ध्यौसुरे
हे आएका हामि ………. ध्यौसुरे
 ध्यौसी खेल्न ………. ध्यौसुरे
 भन  भन ………. ध्यौसुरे
मेरा भाइ हो ………. ध्यौसुरे
राम्ररी भन ………. ध्यौसुरे
श्वोर मिलाईकन ………. ध्यौसुरे

यो घर कत्रो ………. ध्यौसुरे
सिंहदरबार जत्रो ………. ध्यौसुरे
दिन्छन दिन्छन ………. ध्यौसुरे
दिनै आँटे ………. ध्यौसुरे
गाऊ भाइ हो ………. ध्यौसुरे
मै मागी दिउला ………. ध्यौसुरे
आकाशका तारा ………. ध्यौसुरे
सेल खाने दारा ………. ध्यौसुरे
हे आखाम बाखम ………. ध्यौसुरे
सेलापुरी चाखम ………. ध्यौसुरे
 भन  भन ………. ध्यौसुरे
ध्युसेरे भन ………. ध्यौसुरे

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

भैली गीत
भैलिनी आईन आगन
गुनिया चोलो मागन
हे ! औसी को बारो
गाई तिहारो भैलो .

हरियो गोबरले लिपेको
लक्ष्मी पूजा गरेको
हे औंसीको बारो
गाई तिहारो, भैलो

हामी तेसै आएनौँ
बलि राजाले पठाको
हे, औंसीको बारो
गाई तिहारो भैलो

Deusi Bhailo

Post a Comment

Previous Post Next Post