• Latest Posts

  Written Exam Result from Lok Sewa Aayog for Section Officer (परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत)

  रा.प.तृतिय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदको (खुला / समावेशी), परराष्ट्र सेवाको प्रथम चरणको नतिजा
  Lok Sewa Aayog
  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६८९-१६६९२/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 


  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगरको देहायका विज्ञापनमा लिइएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित उमेदवारहरु मध्ये वर्नानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उेम्मेद्वार उेतिर्न्न भई दुएतिय चरानको परीक्षा र अन्तरवार्ताको लागि छनौत  भएको व्यहोरा सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।

  लिखित परीक्षा नतिजा हेर्नुहोस्:

  No comments