Social Security Fund Nepal Vacancies for 67 Positions. - NELOMASI

Latest

Informative blog related to Nepal.

Home Ad

Post Top Ad

Friday, May 31, 2019

Social Security Fund Nepal Vacancies for 67 Positions.

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना

Social Security Fund Nepal published vacancies for various positions.

लोक सेवा आयोगको सहमति अनुसार यस कोषमा रिक्त रहेका निम्न पदहरु खुला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्न यो सूचना आव्हान गरिएको छ । तोकिएको योग्यता पुगेका उम्मेदवारले सूचनामा तोकिए वमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी ONLINE दरखास्त फाराम भर्नुपर्नेछ । 

()परीक्षाको किसिम: पाठ्यक्रममा तोकिए बमोजिमको लिखित, सूचना प्रविधि सिप परीक्षण/प्रयोगात्मक/मामिला अध्ययन प्रस्तुतिकरण, अन्तर्वार्ता ।

() परीक्षा केन्द्र: काठमाडौं ।

() दरखास्त दिनै अन्तिम मिति२०७६।०३।०५ सम्म र दोब्बर दस्तुर २०७६।०३।१२ सम्म ।

() उमेरको हद:
  • तह ४ र ५ को पदमा मिति २०७६/०३/०५ सम्ममा १८ वर्ष उमेर पूरा भै ३५ वर्ष ननाघेको ।
  • तह ६ र ७ को पदमा मिति २०७६/०३/०५ सम्ममा २१ वर्षउमेर पूरा भै ३५ बर्ष ननाघेको ।
  • तह ८ र सो भन्दा माथीको पदमा मिति २०७६/०३/०५ सम्ममा ४० वर्ष उमेर ननाघेको ।
  • महिला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष उमेर ननाघेको ।
() परीक्षा दस्तुर: प्रत्येक विज्ञापनका लागि देहाय अनुसार दरखास्त दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । समावेशी समूह तर्फका थप विज्ञापनमा आवेदन दिने उम्मेदवारको हकमा थप समूह प्रत्येकका तोकिएको थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
  • ११ तहका लागि रु. १५००
  • ९ र १० तहका लागि रु. १२०० (समावेशी प्रत्येक समूह रु. ५००)
  • ६,७ र ८ तहका लागि रु. १००० (समावेशी प्रत्येक समूह रु. ४००)
  • ५ तहका लागि रु. ४०० (समावेशी प्रत्येक समूह रु. २००)
  • ४ तहका लागि रु. ३०० (समावेशी प्रत्येक समूह रु. १५०)
For Syllabus [CLICK HERE]

For detail information, read vacancy notice below:
Social Security Fund Nepal Vacancies for 67 Positions.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad