Government of Nepal Vacancies for Doctors and Health Workers

Also Read

VACANCY ANNOUNCEMENT
Government of Nepal, Ministry of Health and Population

Government of Nepal Vacancies for Doctors and Health Workers

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसाङख्या मन्त्रालय

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी काममा देहाय बमोजिम पद र तहका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको आवश्यकता परेको हुँदा पहिलो आवेदक पहिलो प्राथमिकता र योग्यताका आधारमा करार नियुक्ति गरिने भएको हुँदा इच्छुक आवेदकहरुका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आबश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित काउन्सिल दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त ।

दरखास्त दिने स्थान: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ।

दरखास्त दिने अन्तिम मितिः सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिन कार्यालय समय भित्र र सो दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सोको भोलिपल्ट कार्यालय खुलेको दिन ।

द्र्ष्टव्य:
१. दरखास्तसाथ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु (क)लब्धाङ्ग पत्र (ख) चारित्रिक प्रमाणपत्र (ग) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र (घ) सम्बन्धित काउन्सिलबाट प्राप्त प्रमाणपत्र ।
२. दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म सेवा, समूह, सम्बन्धी ऐन, नियम अनुसार उमेरको हद ननाघेको हुनु पर्नेछ ।
३. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १२ बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ ।

Post a Comment

Thank you for your comments.

Previous Post Next Post