VACANCY ANNOUNCEMENT
Government of Nepal, Ministry of Health and Population

Government of Nepal Vacancies for Doctors and Health Workers

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसाङख्या मन्त्रालय

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी काममा देहाय बमोजिम पद र तहका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको आवश्यकता परेको हुँदा पहिलो आवेदक पहिलो प्राथमिकता र योग्यताका आधारमा करार नियुक्ति गरिने भएको हुँदा इच्छुक आवेदकहरुका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आबश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित काउन्सिल दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त ।

दरखास्त दिने स्थान: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ।

दरखास्त दिने अन्तिम मितिः सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिन कार्यालय समय भित्र र सो दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सोको भोलिपल्ट कार्यालय खुलेको दिन ।

द्र्ष्टव्य:
१. दरखास्तसाथ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु (क)लब्धाङ्ग पत्र (ख) चारित्रिक प्रमाणपत्र (ग) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र (घ) सम्बन्धित काउन्सिलबाट प्राप्त प्रमाणपत्र ।
२. दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म सेवा, समूह, सम्बन्धी ऐन, नियम अनुसार उमेरको हद ननाघेको हुनु पर्नेछ ।
३. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १२ बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ ।

Post a Comment

Previous Post Next Post