• Latest Posts

  Vacancy Announcement at Mahakali Hospital for Various Positions

  VACANCY ANNOUNCEMENT
  Provincial Government, Sudurpaschim Province
  Ministry of Social Development, Directorate of Health, 
  Mahakali Hospital

  प्रदेश सरकार, सुदुरपश्चिम प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, महाकाली अस्पतालको स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको पदपुर्ति हुन नसकेको ले चालु आ.व. २०७६/०७७ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम र अख्तियारी अनुसार रिक्त निम्न लिखित केही पदहरु सेवा करारमा पदपुर्ति गर्नका लागि तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिम योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५(पन्घ्र) दिन भित्र दरखास्त दिन हुन अनुरोध गरिन्छ ।

  तपसिल:
  विज्ञापन नं. ०१/ २०७६ /७७
  1. पद एनेस्थेसियोलोजिष्ट, संख्या २ (दुई)
  2. पद - ईतन्टरनल मेडिसिन, संख्या २ (दुई)
  3. पद - एम.डि.जि.पि., संख्या १ (एक)
  4. पद - बालरोग विशेषज्ञ, संख्या २ (दुई)
  5. पद रेडियोलोजिष्ट, संख्या १ (एक)
  6. पद - जनरल सर्जन, संख्या १ (एक)
  योग्यता सम्बन्धित विषयमा MD गरेको प्रमाण पत्र
  तलब स्केल - करार सम्झौता अनुसार
  उमेर: १८ वर्ष पुरा भ्रै ४५ वर्ष ननाघेको ।
  दरखास्त दस्तुर: १००० (एक हजार मा)
  दरखास्त दिने अत्तिम मिति: २०७६/६/
  सम्पर्क मिति: २०७६/६/
  परीक्षा मिति र स्थान सम्पर्क मितिको दिन तोक्नि छ ।
  परीक्षाको किसिम: अन्तरवार्ता
  पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा सामाजिक विकास मन्त्रालयको निर्देशका र अस्पताल व्यवस्थापन
  समितिको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
  आवश्यक कागजातहरु :
  १. नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
  २. शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
  . नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
  ४. कार्य अनुभव भए सोको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
  नोट : रित नपुगेको निवेदन माथि कुनै कारवाही गरिने छैन ।

  बिज्ञापन तल हेर्नुहोस्:

  No comments