• Latest Posts

  Nepal Army Vacancy Notice: 87 Vacancies


  कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले माग्यो कर्मचारी

  सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा संचालित विभिन्न निकायहरुमा रिक्त देहायमा उल्लेखित पदहरु खूल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र कार्यालय समयमा श्री कल्याणकारी योजना निर्देशनालय, जंगी अड्डामा दरखास्त फाराम भर्न आह्वान गरिन्छ ।

  दरखास्त फाराम पाईने र बुझाउने स्थान:
  (क) सि.नं. १, , , , , , , १२ र १३ मा उल्लेखित पदहरुको लागी श्री कल्याणकारी योजना निर्देशनालय, जंगी अड्डा, काठमाण्डौ ।
  (ख) सि.नं. ८१० र ११ मा उल्लेखित पदहरुको लागी सम्बन्धीत महाविद्यालय/विद्यालयहरु ।  दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति: मिति २०७६/०५/२६ गतेको १६०० बजे भित्र ।

  शैक्षिक योग्यता, अनुभव र वाञ्छनीय योग्यता: नेपाली सेनाको वेभ साईट www.nepalarmy.mil.com मा हेर्न सक्नु हुनेछ वा कार्यालयको फोन नं.०१-४२२५९४३ मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।

  For detail, read official vacancy notice below:
  Nepal Army Fund for Welfare Vacancy Notice for Various Positions
  Source: Gorkhapatra, 29 August 2019

  No comments