Government Jobs for Various Positions

Also Read

प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालय
प्रदेश नं. १, विराटनगर

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना

भूमि व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रिक्त रहेको स्थायी दरबन्दीको पदमा पद्पुर्ती नभए सम्मका लाग "सेवा करारमा कृषी अधिक्रित, प्राविधिक सहायक र नायव प्राविधिक सहायक छनौट सम्बन्धि कार्यबीधी २०७६" बमोजिम तपशिलका सेवा, समुहका पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा (अन्तरबाँता र शैक्षिक योग्यता) बाट सेवा करारमा लिई सेवा करारमा सम्झौता गरी कामकाज गराउनु पर्ने भएकोले इच्छुक नेपाली नार्गारकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र दरखास्त आव्हानको लागि सूचना प्रकाशित र्गारएको छ ।

नोट
१. दरखास्त फारम: लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत सर्म्बान्धत सेवा समुहको पदको फारम प्रयोग गर्नुपनै छ । फारम लोक सेवा आयोगको वेबसाईट: www.psc.gov.np बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।
२. दरखास्त फारमसंग संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु:
क) शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रका प्रर्तार्लापहरु
ख) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिर्लिपहरु
ग) दरखास्त साथ पेश गरेका प्रमाण पत्रको प्रर्ति्लाप आफै प्रमाणित गार पेश गर्नुपर्ने छ ।घ) दरखास्त दिने आन्तम दिन भित्र निर्धारीत शैक्षिक योग्यता हासिल गरिसकेको हुनुपर्ने छ । समकक्षता खुलाउनु पर्ने आवश्यक भएमा सो खुल्ने कागजात समेत पेश गर्नुपर्ने छ । रित नपुगेको र शर्त सहितको आवेदन दता गरिने छैन ।

विस्त्रित जानकारीको लागि तल बिज्ञापन हेर्नुहोस्: 
Government Jobs for Various Positions

Post a Comment

Thank you for your comments.

Previous Post Next Post