VACANCY ANNOUNCEMENT Agriculture and Forestry University Vacancy Notice for Assistant Professors for Various Subjects. उप-प्राध्याप्रक पदको (खुल्ला प्रतियोगिता) को विज्ञापन सम्बन्धी सूचना

VACANCY ANNOUNCEMENT
Agriculture & Forestry University

उप-प्राध्याप्रक पदको (खुल्ला प्रतियोगिता) को विज्ञापन सम्बन्धी सूचना

कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका कृषि संकाय र वनविज्ञान संकायअरन्तगत आङ्गिक कलेजहरूका लागि विभिन्न बिषयमा उप-प्राध्यापक पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट मिति २०७६ श्रावण २१ गतेदेखि मिति २०७६ भाद्र २३ गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर तिरेर २०७६ भाद्र ३० गतेसम्म (कार्यालय समयभित्र) कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय सेबा आयोगको कायांलय, रामपुर, चितवनमा दरखास्त फाराम बुझाउन सकिने छ । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका र रित नपुगेका दरखास्त उपर कुनै कार्यवाही हुने छैन । आवेदकले कृषि तथा वनमिज्ञान विश्वविद्यालयको नेपाल बैंक लिमिटेड, रामपुर, चितवनको खाता नं. ०५५००१०६४२०५३१०००००१ मा आवेदन दस्तुर जम्मा गरेको सक्कल भौंचर संलग्न गरी नियमानुसार आवेदन फारम भरी बुझाउनु पर्ने छ । आवेदन फारम रु. ५००/- (पाँच सय) तिरी सेवा आयोगको कार्यालय, रामपुर, चितवनबाट प्राप्त गर्ने सकिने छ ।

Positions: Assistant Professors (For various subjects)

Nature of the Job: Permanent

Application Form Submission Deadline:
  • With Normal Fee: Bhadra 23, 2076
  • With Double Fee: Bhadra 30, 2076
For more information visit http://www.afu.edu.np/service-commission

For more, read vacancy notice below:
Agriculture and Forestry University Vacancy Notice
Share To:

Nelomasi - Nepal

Informative blog related to Nepal. Hope you will find useful and helpful information through this blogger. If you have any concerns and information, please do share and contact me from contact page. SHARING IS CARING.

Post A Comment:

0 comments so far,add yours